Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) on rahoittanut jokaiseen maakuntaan I & O -muutosagentin (kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa). Etelä-Pohjanmaan muutosagentti Anneli Saarinen aloitti työnsä 1.11.2016 osana Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistusta. Maakuntien muutosagentit kokoontuvat kuukausittain STM:n muutosagenttipäivään, jossa käydään läpi eri kehittämisteemoja, maakunta sote -uudistuksen vaiheita ja sisältöjä sekä jaetaan tietoa muiden maakuntien etenemisestä ja hyvistä käytännöistä.

I & O -muutosagentin tehtävänä on alueellisen iäkkäiden yhteen sovitetun palvelukokonaisuuden rakentaminen ja juurruttaminen. Ensi töikseen Etelä-Pohjanmaan muutosagentti laati tavoitteiden saavuttamiseksi toimintasuunnitelman yhteistyössä kokoamansa työryhmän kanssa. Työryhmässä on edustettuna maakunnan alueen ikäpalveluista vastaavia viranhaltijoita ja henkilöstöä sekä jäseniä perusterveydenhuollosta, erikoissairaanhoidosta, yhdistyksistä, järjestöistä ja monilta muilta toimijatahoilta.

Etelä-Pohjanmaalla laaditun toimintasuunnitelman päätavoite on muodostaa Etelä-Pohjanmaalle yhteen sovitettu iäkkäiden palvelukokonaisuus. Päätavoite jakaantuu kolmeen osatavoitteeseen 1) hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, 2) ikäihmisten kotihoidon kehittäminen ja vahvistaminen sekä 3) kaikenikäisten omaishoidon vahvistaminen. Osatavoitteiden saavuttamiseksi on laadittu erilaisia keinoja palvelujen kehittämiseksi. Ikäihmisten sosiaali- ja terveyspalvelujen parantamisessa keskeistä on myös avata palveluketjuja, asiakkaiden polkuja kotihoidosta erikoissairaanhoitoon ja sieltä takaisin kotiin. Toimintasuunnitelma on hyväksytty STM:n viranhaltioiden taholta. STM antaa ohjausta ja tarvittaessa asiantuntija-apua suunnitelman toteuttamisessa.

Tutustu Etelä-Pohjanmaan toimintasuunnitelmaan >>
Ikäihmisten palvelut -raportti 6/2017>>

Toimintasuunnitelman, osatavoitteiden ja keinojen toteuttamiseksi ja työstämiseksi Etelä-Pohjanmaalle on perustettu kahdeksan työryhmää:

  • Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
  • Asiakasohjaus
  • Kotihoito
  • Kotikuntoutus
  • Kaikenikäisten omaishoito
  • Asumispalvelut
  • Ict ja teknologia
  • Gerontologinen sosiaalityö

Työryhmiä tullaan perustamaan tarvittaessa lisää, esimerkiksi hoitoketjujen kehittämiseen. Työryhmissä on myös laajapohjainen edustus eri tahoilta ja tarvittaessa kutsutaan mukaan myös muita asiantuntijoita. Osassa työryhmiä on mukana myös ikäihmisiä. Työryhmissä on jäseniä yhteensä noin 100. Työryhmille on asetettu omat tavoitteet, jotka juontuvat kansallisista tavoitteista soveltuen paikallisiin olosuhteisiin. Työryhmät ovat kokoontuneet tiuhaan tahtiin, vaikka kaikki jäsenet tekevät valmistelutyötä oman työnsä ohella. Väliraporttia työstetään kesän aikana ja syksyllä jatketaan ja edetään osana koko Etelä-Pohjanmaan palvelurakenneuudistuksen vaiheita.

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa -kärkihanke

Hallituksen yksi kärkihankkeista – Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa (I & O -kärkihanke) – jalkautuu maakuntiin I & O -muutosagenttien johdolla.

I & O -kärkihankkeen tavoitteena on keventää ikäihmisille suunnattujen palvelujen rakennetta lisäämällä kotihoitoa ja vahvistamalla omaishoitoa. Tämän tavoitteen saavuttaminen edellyttää, että lisätään mahdollisimman terveen ja toimintakykyisen ikääntymisen turvaavia palveluja sekä panostetaan monimuotoiseen ja oikea-aikaiseen kuntoutukseen. Kotiin annettavien palvelujen määrää ja sisältöä tulee kehittää. Omaishoidontukeen ja erityisesti palveluihin tulee panostaa nykyistä enemmän. Kansallisen I & O -kärkihankkeen tavoitteena on myös taata eri alueiden ikäihmisille ja omaishoitajille nykyistä tasavertaisemmat palvelut. Se, minkälaisia palveluja ikäihminen tai omaishoitaja saa, ei saisi olla asuinpaikasta riippuvaista.

Linkit

I&O Kärkihanke Etelä-Pohjanmaa – seuraa meitä Facebookissa >>

STM, I & O kärkihanke: Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa  >>

Yhteystiedot

Anneli Saarinen
I & O -muutosagentti
p. 0400 790 512
anneli.saarinenat17pxseinajoki.fi