Hallituksen kärkihanke – mikä LAPE?

Lasten ja perheiden palveluiden muutosohjelma (LAPE) on yksi hallituksen 26 kärkihankkeesta. 18 maakunnassa on käynnistynyt vuosien 2017–2018 ajalle LAPE-hanke. Kyseessä on historiallisen laaja lasten ja perheiden palvelukokonaisuuden kansallisesti ohjattu muutosohjelma, jossa luodaan ihmislähtöisiä, oikea-aikaisia ja yhteen sovitettuja palveluita, parempaa lasten ja nuorten hyvinvointia sekä pidetään kustannusten kasvua kurissa. Kehittämistyössä huomioidaan osallisuus ja digitaalisten palvelujen tuomat mahdollisuudet. Katso myös muutosagentin esittely, jossa on tarkempaa tietoa muutosohjelman tavoitteista >>

Katso LAPE-esittelyvideo >>

 

Vaikuta lasten ja perheiden palveluihin!

Etelä-Pohjanmaalla kuntalaisten mielipiteitä ja ehdotuksia lasten, nuorten ja perheiden palvelujen kehittämiseksi kootaan koko hankkeen ajan. Kerro, miten sinä parantaisit palveluja >>

 

Etelä-Pohjanmaan lasten ja perheiden palveluiden kehittämishanke (2017–2018), tuttavallisemmin

Etelä-Pohjanmaan LAPE-hanke

Teemme muutosta kohti lapsi- ja perhelähtöisiä, yhteensovitettuja, oikea-aikaisia ja tarpeenmukaisia palveluita

 • Etelä-Pohjanmaa on saanut valtionavustusta LAPE-muutosohjelman toteuttamiseen maakunnassa vuosille 2017–2018 kärkihankkeeseen ja osahankkeisiin yhteensä 899 947 euroa (80 %). Kärkihankkeen ja osahankkeiden arvioidut kokonaiskustannukset ovat yhteensä 1 143 199 euroa.
 • Kehittämistyöhön ovat sitoutuneet Etelä-Pohjanmaan alueella toimivat kaikki peruspalveluja tuottavat kunnat ja kuntayhtymät.
 • Hankekonsortioon kuuluu kärkihankkeen lisäksi omalla osahankkeella MLL Pohjanmaan piiri, Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä, Verso Kuntoutus Oy, Autismisäätiö ja Seinäjoen Ammattikorkeakoulu SeAMK Oy yhteistyössä SONet BOTNIAn kanssa.
 • Lisäksi kehittämistyössä mukana toimii laaja joukko viranhaltijoita sekä yhteistyökumppaneita seurakunnista, järjestöistä ja muista kehittämishankkeista.
 • Kärkihankkeen valtionavustusosuus on 64 % Etelä-Pohjanmaan LAPE-hankkeiden yhteenlasketusta valtionavustusmäärästä. Tällä summalla on palkattu kärkihankkeeseen hankekoordinaattori ja kolme hanketyöntekijää. Osahankkeissa hanketyöstä vastaavat työskentelevät joko osa-aikaisesti tai kokopäiväisesti.
 • Etelä-Pohjanmaan LAPE-hankkeen sisältöjen kokonaisvastuusta, hallinnosta sekä viestinnästä vastaa hankekoordinaattori. Lisäksi kärkihankkeessa jokaiselle kehittämisosiolle on nimetty oma vastuutyöntekijä. Maakunnallisen muutostyön tukena toimii myös Etelä-Pohjanmaan LAPE-muutosagentti.
 • Etelä-Pohjanmaan LAPE-hanketta koordinoi Sosiaali- ja terveysministeriö ja ohjaa Etelä-Pohjanmaan maakunnallinen LAPE-ryhmä. Toimeenpanon tukena toimii tiiviissä yhteistyössä Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos sekä Opetus- ja kulttuuriministeriö. Hankkeen hallinnoija on Seinäjoen kaupunki.
 • Hanke toimii osana Etelä-Pohjanmaan maakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteiden uudistusprosessia. Tällä varmistetaan kehitettävien palvelurakenteiden juurtuminen osaksi pysyvää palvelurakennetta.

Kehittämisen osa-alueet:

 • Lapsen oikeuksia ja tietoperustaa vahvistava toimintakulttuurin muutos
 • Perhekeskustoimintamallin kehittäminen ja käyttöönotto
 • Erityis- ja vaativan tason palvelujen uudistaminen

Hankkeen toiminnallisen perustan muodostavana ensisijaisena kehittämiskokonaisuutena on koko maakunnan kattavan perhekeskusmallin luominen, mihin on sisällytetty erityistason palvelujen uudistaminen. Yhteistyörakenteiden syntyminen varhaiskasvatuksen, koulun ja oppilaitosten kanssa varmistetaan perhekeskustoimintamallin kehittämisen ja erityispalveluiden uudistamisen yhteydessä. Toimintakulttuurin muutos toteutuu hankkeessa läpileikkaavana periaatteena ja siihen sisältyviä välineitä ja toimintatapoja jalkautetaan osaksi maakunnan lasten, nuorten ja perheiden palvelujen kehittämistä, seurantaa ja arviointia.

Kansallisesti tavoitellut muutokset päätöksenteossa ja palvelujärjestelmässä vuoteen 2019 mennessä

 • Kunnissa, itsehallintoalueilla ja valtion viranomaisissa on sitouduttu päätöksenteossa ja palveluissa lapsen oikeuksia edistävään toimintakulttuuriin.
 • Kaikki lasten, nuorten ja perheiden palvelut on sovitettu yhteen integroiduksi lapsi- ja perhelähtöiseksi palvelujen kokonaisuudeksi. Muutostyö on käynnistynyt kunnissa ja itsehallintoalueilla.
 • Oikea-aikainen palveluiden saatavuus on parantunut, kun tuen painopiste on siirtynyt korjaavista palveluista kaikille yhteisiin, yleisiin ja ennaltaehkäiseviin palveluihin sekä varhaiseen tukeen ja hoitoon.
 • Kansallinen ohjaus, lainsäädäntö ja muu johtaminen on uudistettu pysyvän muutoksen tueksi.
 • Lasten, nuorten ja perheiden parissa työskentelevien ammattihenkilöiden koulutussisältöjä ja työvälineitä on uudistettu muutosta tukeviksi.
 • On saatu aikaan huomattavia kustannussäästöjä vähentämällä korjaavien palveluiden tarvetta ja huoltajuuskiistoja.
 • On pystytty vastaamaan kustannusvaikuttavasti lasten ja perheiden hyvinvointitarpeisiin niukkenevien julkisten määrärahojen puitteissa.

Odotetut muutokset lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnissa vuoteen 2025 mennessä

 • Erilaisten lasten ja nuorten sekä monimuotoisten perheiden yhdenvertaisuus on lisääntynyt ja eriarvoisuus vähentynyt.
 • Lasten, nuorten ja perheiden omat voimavarat, elämänhallinta sekä osallisuuden ja kohdatuksi tulemisen kokemukset ovat vahvistuneet.

Ajankohtaista

Osallistu Etelä-Pohjanmaan Lape-seminaariin 3.11.2017 >>

Vaikuta lasten ja perheiden palveluihin! Kuntalaisten mielipiteitä ja ehdotuksia lasten, nuorten ja perheiden palvelujen kehittämiseksi kootaan koko hankkeen ajan. Kerro, miten sinä parantaisit palveluja >>

Lue Heli Mäen blogi-kirjoitus ”Nyt pistit vaikean sanan” >>

Lue Satu Mäki-Fossin blogi-kirjoitus Etelä-Pohjanmaan LAPE-hankkeen kuulumisia ja lukuvinkkejä >>

Etelä-Pohjanmaan LAPE-hanke etsii pilotoinnista kiinnostuneita kuntia lapsiystävälliseen toimintakulttuurin luomiseen >>

Etelä-Pohjanmaan LAPE-uutiskirje

Etelä-Pohjanmaan LAPE-uutiskirje 1-2017 syyskuu >>

Tutustu kehittämisen osa-alueisiin ja Etelä-Pohjanmaan LAPE-osahankkeisiin

Toimintakulttuurin muutos >>

Perhekeskustoimintamallin käyttöönotto >>

Erityis- ja vaativimman tason palveluiden kehittäminen >>

Etelä-Pohjanmaan LAPE-osahankkeet >>

Linkkejä

Tutustu hankesuunnitelmaan >>

LAPE Etelä-Pohjanmaa – seuraa meitä Facebookissa >>

STM: Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) >>

Seuraa LAPE-muutosta somessa: #lapemuutos

Yhteystiedot

Satu Mäki-Fossi
Hankekoordinaattori
044 4255 606
satu.maki-fossiat17pxseinajoki.fi

Hanketyöntekijät

Auli Romppainen (toimintakulttuurin muutos)
044 4255 979
auli.romppainenat17pxseinajoki.fi

Heli Mäki (perhekeskus-toimintamalli)
044 4255 722
heli.makiat17pxseinajoki.fi

Emmi Tietäväinen
Hanketyöntekijä (perhekeskus-toimintamalli)
044 4255 920
emmi.tietavainenat17pxseinajoki.fi

Noora Aarnio (erityis- ja vaativan tason palvelut)
044 4255 704
noora.aarnioat17pxseinajoki.fi