Blogi

Lasten ja perheiden palvelujen uudistamista toteutetaan laaja-alaisena yhteistyönä

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma LAPE on maan hallituksen kärkihanke, jonka tarkoituksena on uudistaa lasten, nuorten ja perheiden palvelut asiakaslähtöisesti integroiduksi, monialaiseksi palveluiden kokonaisuudeksi maakuntien ja tulevaisuuden kuntien palveluympäristöön.

Muutosta ohjaavia periaatteita ovat lapsen oikeudet ja etu, lapsi- ja perhelähtöisyys, voimavarojen vahvistaminen ja perheiden monimuotoisuus. Painopistettä halutaan siirtää pois kalliista korjaavista toimenpiteistä kaikille yhteisiin ja ennaltaehkäiseviin palveluihin sekä varhaiseen tukeen ja hoitoon. LAPE kärkihankkeen tavoitteiden toteutumisen merkittävyyttä on viime viikkoina toistuvasti korostettu muun muassa valinnanvapauslainsäädännön valmisteluun liittyvässä keskustelussa.

Etelä-Pohjanmaan Lape-hanketta toteutetaan osana maakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistusta. Siihen sisältyvät kärkihankkeen mukaiset kehittämiskokonaisuudet:
1. Lapsen oikeuksia ja tietoperustaa vahvistava toimintakulttuurin muutos
2. Perhekeskustoimintamallin kehittäminen ja käyttöönotto
3. Erityis- ja vaativimman tason palvelujen uudistaminen.

LAPE muutostyössä edetään vahvasti kohti perhekeskustoimintamallia eteläpohjalaisena toimintatapana. Perhekeskustoiminnan tavoitteena on tarjota lapsille, nuorille ja perheille helposti saavutettavia oikea-aikaisia matalan kynnyksen palveluja, joissa toteutuu monialaisuus sekä perus- ja erityistason integraatio.  Tämä mahdollistaisi yksilöllistä tarvetta vastaavien sosiaali- ja terveyspalvelujen tarjoamisen lapsille ja nuorille heidän omissa kasvu- ja kehitysympäristöissään. Varhaiskasvatus-, koulu-, nuoriso- ja vapaa-aika sekä muut kuntapalvelut liittyisivät integroivien toimintamallien kautta perhekeskustoimintamallin kokonaisuuteen. Siihen lukeutuisivat myös seurakuntien ja järjestöjen tarjoamat palvelut, joissa keskeisenä teemana on vanhemmuuden ja parisuhteen tuki. Seurakunnat ja järjestöt tarjoaisivat perheille mahdollisuuksia kohtaamiseen ja vertaistukeen jatkamalla jo toteuttamiaan toimintamuotoja sekä kehittämällä hankekumppaneina uusia, mm. virtuaalisen kohtaamisen mahdollistavia toimintamalleja.

Etelä-Pohjanmaan lasten ja perheiden palvelujen uudistamiseen osallistuu eri työryhmien sekä hankkeen ohjausryhmänä toimivan maakunnallisen lape-ryhmän jäseninä yhteensä lähes sata maakunnan sote-ammattilaista, kuntien sivistystoimien, järjestöjen, seurakuntien ja yritysten edustajaa. Tämän lisäksi kuntiin ja yhteistoiminta-alueille muodostetut lape-ryhmät toimivat kiinteänä osana kehittämisverkostoa. Tärkeässä roolissa ovat myös muut sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen kehittäjäryhmät, koko maakunnan kehittämistyö sekä järjestöjen, seurakuntien ja yritystoimijoiden omat verkostot. Keskeisenä nähdään kansalaisten mahdollisuus osallistua palvelujen kehittämiseen, mitä tuetaan mm. hankeaikana käyttöön otettavin uusin sähköisin menetelmin.

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM), Opetus- ja kulttuuriministeriö (OPM) sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) tukevat LAPE-kärkihankkeen toimeenpanoa maakunnissa. Tuki kohdistuu informaatio-ohjauksen, koulutuksen ja työpajaprosessien kautta suoraan maakunnallisten hankkeiden toimeenpanossa toimivien työryhmien jäsenille, hankkeen vastuuhenkilöille, työntekijöille ja lape-muutosagentille. Toimintamalli tukee palvelujen järjestämisvastuuseen siirtyvien maakuntien välistä verkostoitumista ja vuorovaikutusta suhteessa palvelujen tulevaan rahoittajatahoon valtioon.

Lisätietoa lape kärkihankkeen toimeenpanosta >>

Etelä-Pohjanmaan Lape-hanke toimii yhteistyössä kärkihankkeiden ”Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta” osana maakunnassa toteutettavaa ”Neuvokas perhe” -hanketta sekä ”Palvelut asiakaslähtöiseksi” -hankkeen osana toteutettavaa ”Arvokas tieto” -hanketta.

Eija Ala-Toppari-Peltola
Lape-muutosagentti, Etelä-Pohjanmaa